Javni razpis: Mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad 

Namen razpisa: namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Pogoji za kandidiranje:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju,
 • ki so organizirani kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.

Osnovni pogoji kandidiranja: Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje;

 • imeti zagotovljen trg, ki je razviden: iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih /poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu,
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
 • imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 predvideno poslovanje z dobičkom,  imeti v obdobju od leta 2018 do 2020 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
 • za vloge oddane na prijavni rok 20.04.2018 mora podjetje:
 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2016 z oceno vsaj SB8,
 • za vloge oddane na prijavne roke od 20.05.2018 dalje mora podjetje:
 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB8.

Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.

Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Minimalno zavarovanje kredita:

 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški: Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV). Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za nakup storitev,
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Roki za predložitev vlog: 20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 59, (02) 234 12 74, (02) 234 12 88 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

novi logo