Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Sofinanciranje – z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

  1. Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
  2. Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Upravičeni stroški

  • Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme
  • Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;
  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • certifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Višina sofinanciranja – dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR.

Pogoji za kandidiranje – vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne. Pogoji za kandidiranje so opisani na tej povezavi:   https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf

Roki za oddajo vlog – predvideni so štirje (4) roki za oddajo vlog: 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov:  showroom@spiritslovenia.si.