Model odličnosti EFQM je kompleksno analitično managersko orodje, ki omogoča realnejšo oceno, kako dobro je podjetje v resnici, daje celovit okvir za razvoj sistema vodenja, določa področja izboljšav in kaže njihovo pomembnost, povezuje različne pobude v enoten okvir, spodbuja izmenjavo dobrih praks izven in znotraj podjetja in omogoča objektivno prepoznavanje, priznavanje in nagrajevanje dosežkov.

Z vidika vodstva podjetja, model predstavlja enoten okvir za iskanje skupnega razumevanja delovanja organizacije med različnimi déležniki, za učenje in določanje izboljšav.

EFQM model je mogoče vpeljati tako v mala, srednja in velika podjetja. Spirit Slovenija, javna agencija in Slovenski podjetniški sklad sta razpisala javna poziva na katerega se lahko podjetja prijavijo za pridobitev nepovratnih sredstev za uvedbo modela poslovne odličnosti v podjetje.

V nadaljevanju predstavljamo javna razpisa.

Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Spirit Slovenija, javna agencija je v Uradnem listu št. 61/2019, dne 11.10.2019 objavila javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Na javni poziv se lahko prijavijo velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe (opredelitev in določitev velikosti podjetja se upošteva določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU).

Upravičeni stroški so:

 1. stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev.

in/ali

 1. stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 1 ali 3:
 • za zunanjega ocenjevalca: do dva zaposlena v podjetju,
 • za notranjega ocenjevalca: do šest zaposlenih v podjetju.

Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje ocenjevalce: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm.

in/ali

 1. strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award).

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, maksimalna višina pa 9.999,99 € v posameznem koledarskem letu. Od tega:

 • do 000,00 € za stroške pod točko 1

in/ali

 • do 4.000,00 € za stroške pod točko 2

in/ali

 • do 9.999,99 € za stroške pod točko 3.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Stopnja sofinanciranja znaša do 60 % vrednosti upravičenih stroškov. Sredstva sofinanciranja predstavljajo državno pomoč po shemi de minimis.

Na razpolago je  200.000 € (za obdobje 2019-2023) oz. 40.000,00 € letno.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30. 9. 2023. Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev:

 • v letu 2019: 10.2019,
 • v letu 2020: 31.10.2020,
 • v letu 2021: 31.10.2021,
 • v letu 2022: 31.10.2022 in
 • v letu 2023: 30.9.2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

 

Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Slovenski  podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 61/2019, dne 11.10.2019 objavil javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški so:

 1. stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev

in/ali

 1. stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 1 ali 3:
 • za zunanjega ocenjevalca: do dva zaposlena v podjetju,
 • za notranjega ocenjevalca: do šest zaposlenih v podjetju.

Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje ocenjevalce je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanjeocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm.

in/ali

 1. strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award).

Minimalna višina subvencije je 300,00 €, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 € v posameznem koledarskem letu. Od tega:

 • do 000,00 € za stroške pod točko 1

in/ali

 • do 4.000,00 € za stroške pod točko 2

in/ali

 • do 9.999,99 € za stroške pod točko 3.

DDV ni upravičen strošek. Najvišja stopnja sofinanciranja znaša do 60 % upravičenih stroškov. Sredstva sofinanciranja predstavljajo državno pomoč po shemi de minimis. Obdobje upravičenosti od 1.01.2019 – 30.09.2023.

 

Še vedno pa so pri Slovenskem podjetniškem skladu odprti javni razpisi za pridobitev vavčerjev, in sicer:

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija