Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami (NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d. in Novo KBM d.d.). Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjska.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, Občina Laško, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče, Občina Žalec.

Skupen garancijski potencial RGS Savinjska znaša 2.080.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 687.500,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.

Rok in način prijave: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 15. 5. 2018. 2. Rok za oddajo prijav: od 4. 8. 2017 do porabe sredstev, najkasneje do 15. 5. 2018.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RASR http://www. rasr.si/si/projekti/153. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 03/589-40-90 oziroma na e-naslov: urska.osljak@rasr.si.