TURIZEM

Turizem predstavlja razvojno priložnost Obsotelja in Kozjanskega, saj ima območje zelo bogato naravno in kulturno dediščino, ki se lahko ponudi in trži obiskovalcem, potrebo je le vlagati v ureditev ustrezne turistične infrastrukture, da lahko turizem doseže razvoj v največji možni meri. Potrebno je razviti dopolnilno ponudbo, spodbujati njeno raznovrstnost in posebnost, jo povezovati z ostalimi turističnimi produkti. Prav tako so potrebna še večja vlaganja v turistično infrastrukturo, kot so razne kolesarske, sprehajalne, jahalne, tematske poti, rekreacijske centre itd.

Za območje je zagotovo pomemben tudi razvoj specializiranih ponudb turizma (kulturni, wellness, športni turizem in ostale specializirane oblike), saj bo le takšen razvoj v masovni turistični ponudbi pripeljal do nagovarjanje konkretnih ciljnih skupin in trgov. V obdobju 2007-2013 je bilo na območju opaziti kar nekaj usmeritev v specializirane turistične produkte, če omenimo nekatere med njimi:

  • Romarski turizem (Kozjanski park),
  • Selfness in wellness turizem (Terme Olimia),
  • Doživljajski turizem (delavnice v muzeju na prostem Rogatec),
  • Zdravstveni turizem (Medical center Rogaška Slatina in ostali ponudniki v Rogaški Slatini ter Terme Olimia),
  • Turizem v zidanicah (občine Obsotelja in Kozjanskega),
  • razvoj kolesarjem prijazne turistične ponudbe in kolesarjenju prijaznih poti,
  • in ostali.

Na območju Obsotelje in Kozjanskega je ogromno turističnih znamenitosti kot so Muzej na prostem Rogatec, dvorec Strmol, Zdraviliški park Rogaška Slatina, Anin dvor, Minoritski samostan Olimje, Kozjanski regijski park (grad Podsreda), baročne znamenitosti (Kalvarija s cerkvijo sv. Roka ter Centrom baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega itd.) … Omenili smo le del turistične ponudbe na območju, da dobimo občutek, kako pestra in zanimiva je ponudba na območju. Poudariti pa je potrebno tudi, da je na območju še veliko število možnosti koriščenja objektov, ki so potrebni prenove, med njimi omenimo grad Podčetrtek, Vonarsko jezero, Jelšingrad in podobno.

Pomembno je, da se zadnje čase ponudniki storitev na področju turizma povezujejo in vedno bolj  turistično ponudbo območja tržijo skupaj. Območje je zaradi raznolikosti zanimivo tudi za dnevne turiste (izletnike), hkrati pa predstavlja tudi tranzitno območje, posebej v poletnih mesecih, ko veliko tujcev prečka območje na poti na hrvaško morje ter pozimi na smučanje v Slovenijo in Avstrijo.

Območje Obsotelja in Kozjanskega se aktivno vključuje tudi v regionalni destinacijski turistični razvoj in promocijo v sklopu projekt RDO Dežela Celjska, ki ga vodi Zavod Celeia Celje.