RAZVOJ PODEŽELJA – LAS Obsotelje in Kozjansko 2014–2020

Upravljanje LAS Obsotelje in Kozjansko 2014–2020

logo clld

LAS Obsotelje in Kozjansko je bila ustanovljena 29.09.2015 na ustanovni Skupščini LAS, s podpisom  Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020, s strani 43 članov.

LAS Obsotelje in Kozjansko je organizirana na območju petih občin  Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja

Območje LAS predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto z vidika:

-       tradicije in identitete podeželskega območja Obsotelja in Kozjanskega;

-       naravno-geografskih dejavnikov;

-       kulturne dediščine in zgodovinskih mejnikov;

-       stopnje gospodarskega in socialnega razvoja in

-       skupnih razvojnih endogenih potencialov območja LAS, ki lahko prispevajo k razvojnemu preboju.

 

Vizija LAS Obsotelje in Kozjansko:

TRAJNOSTNI IN CELOVIT RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO MEDSEKTORSKEGA IN MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA.

 

Namen ustanovitve LAS: LAS Obsotelje in Kozjansko se je ustanovila na območju LAS, ki se sooča s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi ter skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja.

Naloge in aktivnosti LAS so:

 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
 • spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in tudi za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
 • izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s postopki zadevnega sklada;
 • skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
 • zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevke za izplačilo za posamezne podukrepe, v skladu posebnimi pogoji zadevnega sklada iz te uredbe;
 • predhodno preverjati upravičenost stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverjati, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij in zakonitost izvedenih operacij;
 • pripravljati letna poročila o izvajanju SLR;
 • pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti člane posameznega organa iz prejšnje točke in jih javno objaviti na spletni strani LAS in druge naloge opredeljene v pogodbi o ustanovitvi partnerstva.

Cilji:

 • Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
 • Krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
 • Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti,
 • Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja,
 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
 • Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
 • Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Več o aktualnih novicah povezanih z razvojem podeželskega območja Obsotelja in Kozjanskega si lahko preberete na spletni strani LAS OinK.

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).